Advanced Search

  Highlights from Latest IssueMore+

    Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
    Intelligent Classification of Flue-cured Tobacco Leaves based on Integrated with VGG16 and DenseNet
    HUANG Benrong, FAN Zhaofeng, WANG Fei, JIANG Yixin, MA Xianggen, XIAO Guanglin, ZHAN Deliang, WU Shanjian, HUANG Jiaxing, WEN Yongxian
    Abstract FullText HTML PDF
    Construction and Nutritional Diagnosis of Shoot Critical Nitrogen Dilution Curve of Flue-cured Tobacco in Shandong Tobacco Growing Region
    LIU LiWei, Liu Yang, Wang Yi, Zhang Yang, Wu Qiangwen, Qu Yuankai, Zhang Yu, Zang Chuanjiang, Yan HuiFeng
    Abstract FullText HTML PDF
    Effects of cake fertilizer on rhizosphere colonization of Bacillus and growth promotion of tobacco
    XIONG Min, MIAO Zhaoqi, YU Juanping, WANG Dong, MA Xin, TAN Benkui, CHEN Zhenguo, CHEN Shouwen
    Abstract FullText HTML PDF
    Intelligent Recognition of Tobacco Leaf Diseases Based on YOLOv5
    LIU Chunju, LIU Yanxin, LI Fei, WANG Junfeng, LIU Zhongqing, NIE Wei, WANG Dahai, LIU Yang, TIAN Haidong, LUO Zhenggang, SUN Song, DU Yuhai, MA Qiang, JIANG Honghua
    Abstract FullText HTML PDF
    Breeding and Characteristics of a New Flue-cured Tobacco Variety Guiyan19
    WANG Jun, LI Zhiyong, ZHOU Weihua, PAN Denghua, YE Dingyong, Tang Liang, XIE Sheng dong, LUO Zhengyou
    Abstract FullText HTML PDF
    Effect of NtMYB17 Overexpression on the Development of Glandular Trichomes in Tobacco
    ZHANG Zhe, HE Xinxi, ZHANG Jili, WEI Jianyu, HUANG Chongjun, Tian Zhen, Sun Jinhao, LI Zhiyuan, CHEN Mingli, GONG Daping, WANG Dong
    Abstract FullText HTML PDF
    The analysis of sulfopeptin (PSK) gene family and drought resistance in tobacco
    XUE Jin, WU Jian, LU Xiuxiang, GUO Yongfeng, LI Wei
    Abstract FullText HTML PDF
    Category
    Breeding and Characterization of a New Flue-cured Tobacco Variety Chuanyan101
    SUN Xueyong, XIAO Yong, GUO Shiping, YANG Xingyou, QIAN Yu, LEI Qiang, ZU Chaolong, LI Bin, YU Xiangwen, DUAN Wangjun, LIU Yanhong, ZHU Qifa
    2024, 45(2): 1-6. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.001
    Abstract FullText HTML PDF
    Analysis of Photosynthetic Characteristics of Hybrid Species and the Formation Mechanism of Biomass Heterosis in Tobacco Leaves
    LU Anbin, ZENG Shuaibo, PI Kai, LONG Benshan, MO Zejun, DUAN Lili, LIU Renxiang
    2024, 45(2): 7-14. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.002
    Abstract FullText HTML PDF
    Comparative Analysis of Nicotine Accumulation and Maturity Characteristics of Low Nicotine Tobacco Cultivars
    YANG Yiyun, WANG Jiahao, HU Xihao, JIAO Hainan, SHI Sujuan, ZHAO Fubin, LIU Xiaofeng, TIAN Tian, ZHANG Yuqin, XU Qing, ZHANG Hongbo
    2024, 45(2): 15-24. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.003
    Abstract FullText HTML PDF
    Mechanism of Low $ {{\mathrm{NO}}_3^-} $ Stress Inhibiting Apoplastic Transport in Tobacco Roots
    ZHANG biao, XU Yunxiang, ZHANG Liwen, ZHU Yingying, LIU Haiwei
    2024, 45(2): 25-34. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.004
    Abstract FullText HTML PDF
    High-throughput Screening of Antagonistic Bacteria against Tobacco Bacterial Wilt and Biocontrol Effects of Compound Microbial Agents
    TAO Zhengpeng, LIU Yanxia, LI Xiang, PENG Yu, LI Han, CHEN Liping, XU Jian, WANG Kemin, MU Dongsheng, WANG Zhiyao, JIANG Tianping, ZONG Yi
    2024, 45(2): 35-45. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.005
    Abstract FullText HTML PDF
    Effects of Biochar Application on Rhizosphere Microbial Community and Occurrence of Tobacco Bacterial Wilt
    WANG Jianlin, WANG Zhenzhen, JU Chenyi, YANG Liang, XIAO Qingli, PENG Kui, TAN Qizhong, YU Xi, DING Wei
    2024, 45(2): 46-55. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.006
    Abstract FullText HTML PDF
    Identification of Streptomyces anandii FXJ-25 and Its Control Efficacy Against Tobacco Target Spot Pathogen
    SU Jia’en, YANG Zhijuan, DONG Tianxue, ZHAO Yingyou, WANG Xianyue, FEI Mingliang, CHEN Yi, ZHONG Jie
    2024, 45(2): 56-63. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.007
    Abstract FullText HTML PDF
    Control Effects of Pydiflumetofen on Tobacco Brown Spot and its Safety in Tobacco Leaves and Soil
    LIU Yong, QIN Yanmin, XIONG Shubin, HUANG Changquan, FENG Jia, LI Yiqiang, WANG Jie, ZHANG Chaoqun, HUANG Bin
    2024, 45(2): 64-72. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.008
    Abstract FullText HTML PDF
    Integrated Analysis of Risk Factors Influencing Tobacco Black Shank Disease in Yuxi Tobacco-growing Region
    LIU Yinglong, WANG Junwei, HE Pengbo, HE Pengfei, WU Yixin, YANG Shaocong, MU Chan, LU Canhua, TIAN Yangyang, HE Yueqiu
    2024, 45(2): 73-79. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.009
    Abstract FullText HTML PDF
    Effects of NtJAZ15 on Tobacco Trichome Development
    PEI Wenyi, ZHANG Xinyao, ZHU Wenqi, JI Yingtong, LOU Zhe, LIU Jiahao, YAN Xiaoxiao, CUI Hong
    2024, 45(2): 80-89. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.010
    Abstract FullText HTML PDF
    Tissue Expression Analysis of Outwardly-rectifying Shaker K+ Channel Gene NtSKOR1 in Nicotiana tabacum
    NONG Tongjia, XU Fangzheng, YUAN Jiaping, XIANG Haiying, WANG Xueying, YUAN Guang, OLUWASEYI Setonji Hunpatin, CUI Mengmeng, NING Yang, WANG Qian, DAI Peigang
    2024, 45(2): 90-98. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.011
    Abstract FullText HTML PDF
    Optimization of Biological Fermentation for Improving the Quality of Discarded Tobacco Leaves
    LIU Hongkun, MAO Wenlong, YOU Min, PAN Gaowei, GUO Chunsheng, QIAO Xueyi, WU Jianan, LIU Hailong, HAN Yunlong, FU Jincun
    2024, 45(2): 99-107. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.012
    Abstract FullText HTML PDF
    Optimization of Pesticide Application Parameters for Plant Protection Unmanned Aerial Vehicle(UAV) in Tobacco Fields
    XU Tianfu, ZHAO Haiyan, LIU Jianfeng, XIE Kang, SUN Hongquan, LI Guanglei, ZHENG Hua, CHEN Liping, SANG Weijun, SUN Guangjun
    2024, 45(2): 108-115. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.013
    Abstract FullText HTML PDF
    Current Status and Outlook of Flue-cured Tobacco Variety Development in Guizhou
    PENG Yu, JIANG Chaoying, JIAO Jian, LI Guanglei, CHEN Liping, ZHENG Hua
    2024, 45(2): 116-121. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2024.02.014
    Abstract FullText HTML PDF
    More+